Tanrıdan Tanrıya yol gedən şair

Şair Ədalət Əsgəroğlunun poeziyası haqqında

Şairlər şeir yazır. Yaxşı şeiri oxucu susuzluğa təşnə olduğu vaxt göz yaşı kimi dumduru bulaq suyunu birnəfəsə içdiyi kimi içir. Belə şeirlər şairə Haqdan vəhy kimi göndərilir. Həqiqi Söz adamı Haqq adamı, Haqq aşiqi olduğu üçün onun ürəyindən su içən şeirlər də ürəklərə asanlıqla yol tapır, öz oxucusuna asanlıqla qovuşur, dillərdə əzbər olur. Məsələ burasındadır ki, kitab bumu, “şair” bolluğu baş alıb gedən indiki məqamda həqiqi Haqq aşiqi, həqiqi şair tapmaq çox çətindir…

Şəmsəddin Məhəmməd Lahıci görkəmli mütəfəkkir Şeyx Mahmud Şəbüstərinin məşhur “Gülşəni-raz” əsərinə yazdığı şərhdə Haqq yolunun yolçuları, qəlbi irfan işığının hərarəti ilə qızınan insanlar haqda deyir: “Haqq yolçusunun məcazi varlığı və bütün kəsrət aləmi substansiyasının təcəlli nurunda büsbütün məhv olur. Bu hal cəm adlanır, çünki bütün çoxluq nişanələri təcəlli nurunda bir olur, vəhdət zamanı başqa şeylər və kəsrət fani sayılır. Hər bir şeyə həyat verən və ona qəyyum olan Allahdır. Bu vəziyyətdə Haqq yolçusunun dediyi sözlər Haqqdan gəlir, çünki onun öz varlığı yol sayılır…”

Həqiqətən də nə qədər yad ədəbi cərəyanların təsiri altına düşsək də, Uca Tanrıya, Haqqa tapınan bir şairin qəlbindən qopan irfan işığı – məhrəm, doğma misralardan yaranan şairlər bizi özümüzə qaytarır və özümüzdən asılı olmayaraq həmin irfan işığının pərvanəsinə çevrilirik…

Həmin irfan əhlindən biri də şair Ədalət Əsgəroğludur… -ARDI HAQQINDA BÖLÜMÜNDƏ

Reklamlar